โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระรามที่ ๔ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย