การตรวจ NIPT คืออะไร
การตรวจ NIPT หรือ Non-Invasive Prenatal Testing คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จากเลือดมารดา
สามารถหาความเสี่ยงการเกิดกลุ่มอาการดาวน์หรือความผิดปกติของโครโมโซมอื่นที่สำคัญ รวมถึงโครโมโซมเพศและเพศของทารกในครรภ์ได้
 
หญิงตั้งครรภ์สามารถรับการตรวจ NIPT ได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป และเนื่องจากเป็นการตรวจชิ้นส่วนสารพันธุกรรมจากรกที่ปน
อยู่ในเลือดของมารดา จึงเป็นการตรวจที่ปลอดภัยและมีความแม่นยำสูงถึง >99% เนื่องจากใช้ เทคโนโลยีวิเคราะห์ลำดับเบส 
(Next Generation Sequencing) ในการวิเคราะห์หาความผิดปกติของโครโมโซม โดยปกติมนุษย์มีจำนวนโครโมโซมทั้งหมด 23 คู่ 
หรือ 46 โครโมโซม (ได้จากมารดา 23 โครโมโซม จากบิดา 23 โครโมโซม) ความผิดปกติของโครโมโซมอาจเกิดได้หลายลักษณะ เช่น 
มีจำนวนโครโมโซมเกินมา 1 แท่ง (Trisomy) ขาดไป 1 แท่ง (Monosomy) หรือมีการขาดหายไปบางส่วนของโครโมโซม (microdeletion)
Kid for fam ตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยงได้อย่างไร

ตรวจคัดกรองประเมิณความเสี่ยงได้จาก การตรวจ NIPT คือการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมทารกในครรภ์จาก DNA ในเลือดมารดาโดยร่วมกับโรงพยาบาลรัฐ เอกชน คลินิก และห้องปฏิบัติการเอกชน

แสดงข้อมูลตาม

โรงพยาบาล

Hospital

คลินิก

Clinic